Znaki drogowe ADR – tych 10 musisz znać

W tym wpisie

Znaki drogowe ADR nie należą do tych, które spotykamy na drogach najczęściej. Ale to nie ma znaczenia dla kierowców zawodowych – oni muszą je znać bezbłędnie. Ich znajomość to obowiązek i zabezpieczenie – tak samo, jak wyznaczenie doradcy ADR. Jeśli jeszcze ich nie znasz lub chcesz je sobie przypomnieć, to w tym wpisie:

  • zobaczysz znaki drogowe ADR wraz z opisami,
  • oraz podstawę prawną.

Podstawa prawna

Znaczenie wszystkich znaków drogowych znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 t.j.)

Jeśli potrzebujesz odnieść się do źródła, link do rozporządzenia znajdziesz na końcu tego wpisu. Ale pamiętaj! Tekst liczy sobie 525 stron. Skoro już cię ostrzegłem, możemy przejść do konkretów.

Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

znaki drogowe adr b-13
Znak B-13

Znak B-13 oznacza zakaz dotyczący pojazdów przewożących towary niebezpieczne klas 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2 lub gazów palnych klasy 2, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami barwy pomarańczowej.

Pamiętaj, że zakaz dotyczy przewożenia towarów określonych klas, a nie towarów oznakowanych takimi nalepkami. W teorii może zdarzyć się, że mając towar oznakowany którąś z powyższych nalepek, nie będziesz zobowiązany do stosowania się do tego znaku, ale to jedynie teoria. Musisz być tego pewny, dlatego musisz wiedzieć której klasy towar przewozisz. Piszę o tym dlatego, że jak pamiętasz w przypadku ustalania odpowiedniego wyposażenia do przewozu danego towaru jest odwrotnie – tam bierzemy pod uwagę numery nalepek. Tutaj liczą się klasy.

Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi

znak drogowy adr b-13a
Znak B-13a

Znak B-13a oznacza zakaz wjazdu dla wszystkich pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami barwy pomarańczowej.

Może zdarzyć się, że konieczne jest wyeliminowanie ruchu takich pojazdach na niektórych wyjątkowych odcinkach. Takimi miejscami są tunele drogowe, którym przypisano różne kategorie. Jeśli chciałbyś sobie je przypomnieć, na końcu wpisu znajdziesz link do miejsca, w którym je opisuje i udostępniam praktyczną ściągę.

Tabliczka T-31

Wzór tabliczki widzisz obok. Jest to po prostu tablica z literą odpowiadającą odpowiedniej kategorii tunelu. Jeśli chcesz sobie przypomnieć o co chodziło z tunelami, na końcu znajdziesz link do wpisu na ten temat i wszystko będzie jasne.

Ustawodawca przewidział także możliwość wyłączenia ruchu pojazdów ADR w innych okoliczność. W takiej sytuacji do znaku B-13a dokłada się tabliczki z napisami o tym podobnych treściach:

  • „Dotyczy towarów klasy 3”
  • „Dotyczy towarów klasy 3, II grupy pakowania”
  • „Dotyczy przewozu towarów luzem”
Ograniczenie wyrażone tym znakiem może też dotyczyć niektórych części doby i być wyrażone godzinowo. Te dwa znaki drogowe ADR były dość oczywiste, ale kolejny już taki nie jest.

Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę

znak drogowy adr b-14
Znak B-14

Tak jak poprzednie, ten znak również dotyczy pojazdów, które należy oznakować tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej ze względu na przewóz towarów klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8 oraz gazów trujących lub gazów żrących klasy 2 lub towarów zagrażających środowisku klasy 9.

Oznacza to, że nie ma znaczenia, czy przewozimy towar niebezpieczny stanowiący zagrożenie dla środowiska w rozumieniu przepisów ADR. Bez względu na to, czy towar jest oznakowany znakiem z „rybką i drzewem” dla substancji zagrażających środowisku czy nie, jeśli został przypisany do jednej z powyższych klas, obowiązuje nas zakaz wyrażony tym znakiem.

Znaki drogowe ADR przewidziano także w kombinacji – tak jak następny opisany.

Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub zapalnymi oraz towarami mogącymi skazić wodę

znaki drogowe adr b-13/14
Znak B-13/14

Znak B-13/14 stosuje się w celu wyłączenia ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne spełniające warunki dla znaków B-13 i B-14.

W praktyce znaki takie znajdują zastosowanie na drogach w miejscach takich jak osiedla mieszkaniowe, okolice rezerwatów przyrody, zbiorników wodnych, plaż i tym podobnych.

Ten znak drogowy rozumiemy tak, że spełniając jeden lub drugi warunek, zakaz nas obowiązuje. Wyjątkowo przewóz może spełniać obydwa warunki, ale to nie jest konieczne.

Znaki drogowe ADR regulujące ograniczenia prędkości

znaki drogowe adr
Znak B-33 z tabliczką T-23h

Ogólne przepisy określają, że ograniczenie prędkości wyraża się znakiem B-33. W określonych warunkach możliwe jest zastosowanie znaku dla określonych pojazdów przez dołożenie odpowiedniej tabliczki.

Na przykład konfiguracja widoczna obok (z tabliczką T-23h) oznacza ograniczenie prędkości do 50 km/h dla pojazdów przewożących wszystkie ADR-y w ilościach wymagających oznakowania ich tablicami barwy pomarańczowej.

tabliczka t-23i
Tabliczka T-23i
tabliczka t-23j
Tabliczka T-23j

Podobne rozwiązanie przewidziano dla pojazdów przewożących towary wybuchowe lub łatwo zapalne oraz towarów mogących skazić wodę. Tabliczki wykorzystują te same piktogramy, które widzieliśmy już na znakach.

Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi

znaki drogowe adr c-17
Znak C-17

Znakiem C-17 wskazuje się nakazany kierunek jazdy dla pojazdów przewożących ADR-y w ilościach wymagających oznakowania tablicami barwy pomarańczowej.

Tego typu oznakowanie widoczne jest często przed skrzyżowaniami. Przepisy wymagają, że w takiej sytuacji należy zastosować inne znaki drogowe ADR, które na określonych wylotach ze skrzyżowania będą wskazywać na zakaz.

Znak ten również bywa stosowany na dużych placach postojowych i w takiej sytuacji wskazuje kierunek jazdy do miejsca postojowych przeznaczonych dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Znak dopuszczalne prędkości

znak d-39 2021
Znak D-39

Wyjątkowym znakiem drogowym odnoszącym się do przewozu ADR jest znak D-39 „dopuszczalne prędkości”. Znak umieszcza się na granicy Polski jako informację dla osób wjeżdżających do kraju.

Ze wzoru wynika, że dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony obowiązują określone dopuszczalne prędkości w następujących warunkach:

  • w terenie zabudowanym – do 50 km/h,
  • poza terenem zabudowanym na drodze jednopasmowej – do 70 km/h,
  • poza terenem zabudowanym na drodze dwupasmowej, na drogach ekspresowych i autostradach – do 80 km/h.

Znaki drogowe ADR - podsumowanie

Powyżej zebrane informacje są ważne na dzień publikacji wpisu. Pomijając ostatni znak informujący o dopuszczalnych prędkościach, reszta zapewne szybko się nie zmieni. Co ciekawe, rozporządzenie wciąż zawiera stary wzór znaku wprowadzający w błąd nieprawidłowymi prędkościami. Te jednak zostały zmienione w 2021 roku i aktualnie np. prędkość w terenie zabudowanym jest już niezależna od okresu doby.

Tak czy inaczej wszystkie te znaki drogowe ADR to absolutna podstawa pracy kierowcy z towarami niebezpiecznymi.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź