SZKOLENIE
STANOWISKOWE ADR

Cennik

Podstawa prawna

Podstawę prawną stanowią przepisy Umowy ADR oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Przepisy 1.3.1 oraz 8.2.3 Umowy ADR, wymagają, by „osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do zakresu ich odpowiedzialności i obowiązków […] Niniejsze wymaganie dotycz osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych” oraz kierowcy dokonujący przewozu towarów niebezpiecznych w oparciu o jedno z wyłączeń ADR.

Artykuł 14 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wymaga, by uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych przeszkolił osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane w celu uwzględniania zmian w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Szkolenie prowadzi osoba posiadająca świadectwo przeszkolenia doradcy lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia.

 

Szkolenie stanowiskowe ADR

Dla kogo

Każdy przedsiębiorca, który ma do czynienia z towarami niebezpiecznymi, także na wyłączeniach spod przepisów ADR, powinien zapewnić zatrudnianym przez siebie pracownikom szkolenie stanowiskowe ADR, którego treść będzie dostosowana do zakresu ich obowiązków i odpowiedzialności.

Ile trwa

Szkolenie stanowiskowe ADR w większości przypadków trwa od 4 do 8 godzin lekcyjnych. W niektórych przypadkach szkolenie może być krótsze. Zależy to od zakresu obowiązków i odpowiedzialności szkolonego personelu.

Jak często

Szkolenie doskonalące powinno zostać przeprowadzone już po jednym roku, co pozwoli na przypomnienie pracownikom najważniejszych zasad w pracy z towarami niebezpiecznymi. W niektórych przypadkach może odbywać się ono rzadziej – szczególnie wtedy, gdy w danym okresie nie ulegają zmianie przepisy dotyczące ADR.

Udokumentowane

Każde szkolenie stanowiskowe ADR musi zostać udokumentowane na piśmie, dlatego każdy uczestnik otrzymuje od nas zaświadczenie potwierdzające ukończenie takiego szkolenia. Dokument ten stanowi jednocześnie dowód tego, że pracodawca zlecił przeprowadzenie szkolenia.

Także online

Szkolenie możemy przeprowadzić w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platform Microsoft Teams, Skype lub innej wskazanej przez klienta. Oferujemy także szkolenie w siedzibie klienta. Chętnie uwzględnimy oczekiwania naszych klientów na etapie wyceny.

Wymagane

Brak zapewnienia odpowiedniego szkolenia personelu ADR w przypadku kontroli grozi nałożeniem kary w wysokości 2000 złotych. Nie jest to jednak jedyna możliwa konsekwencja. Warto pamiętać także o potencjalnie groźnej sytuacji, w której pracownicy są nieprzeszkoleni, a w której dojdzie do wypadku z udziałem towarów niebezpiecznych.

Materiały dodatkowe dla uczestników

bhp z towarami niebezpiecznymi

Szkolenie stanowiskowe ADR prowadzone przez nas wzbogaciliśmy wydaną przez nas publikacją Szkolenie podstawowe personelu ADR. Dodatek. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje tę 40 stronnicową publikację, która porusza możliwie najbardziej uniwersalne kwestie dotyczące bezpieczeństwa pracy z towarami niebezpiecznymi. Chociaż szkolenie stanowiskowe ADR nie może zostać zastąpione tą publikacją, zawarte w niej informacje – wielokrotnie wzmocnione fotografiami i grafiką – pozwalają utrwalić sobie przyswajany materiał i w razie potrzeby powrócenie do najważniejszych kwestii już po zakończeniu szkolenia.

W publikacji zwięźle omówiono zagadnienia takie jak:

  • charakterystyka zagrożeń,
  • podstawy pierwszej pomocy,
  • rozpoznawanie niezgłoszonych towarów niebezpiecznych,
  • podstawowe informacje o najpopularniejszych wyłączeniach,
  • wymagania wobec poszczególnych uczestników przewozu.

Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza