Raport powypadkowy ADR

W tym wpisie

Raport powypadkowy ADR jest ważnym elementem poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, które zajmuje się towarami niebezpiecznymi. Czasem pomimo zachowania największej staranności, dochodzi do wypadków. Raport powypadkowy połączony z analizą sytuacji może wnieść bardzo wiele w poprawę bezpieczeństwa. Co więcej, w niektórych sytuacjach jest on wymagany przepisami prawa, dlatego warto poświęcić temu zagadnieniu kilka minut uwagi.

Kiedy należy sporządzić raport powypadkowy ADR?

Umowa ADR podaje (1.8.5.3), że raport powypadkowy ADR należy sporządzić „wówczas, gdy doszło do uwolnienia towarów niebezpiecznych lub bezpośredniego zagrożenia takim uwolnieniem, zranienia osób, szkody materialnej, zniszczenia środowiska, lub gdy konieczne było zaangażowanie właściwych władz, i gdy spełnione zostało co najmniej jedno z „określonych kryteriów.

W przypadku zranienia osób takimi kryteriami są obrażenia, które:

  • wymagają zastosowania intensywnej opieki medycznej;
  • wymagają leczenia szpitalnego przez co najmniej jedną dobę;
  • powodują niezdolność do pracy przez co najmniej 3 kolejne dni.

Natomiast uwolnienie towaru oznacza uwolnienie nie mniej niż:

  • 50 kg lub 50 litrów towarów zaliczonych do kategorii transportowej 0 lub 1;
  • 333 kg lub 333 litrów towarów zaliczonych do kategorii transportowej 2;
  • 1000 kg lub 1000 litrów towarów zaliczonych do kategorii transportowej 3 lub 4.

Co ciekawe, powyższe liczby pokrywają się z tymi, które możemy znaleźć w tabeli 1.1.3.6. Prowadzi to do wniosku, że umowa ADR ujednolica tak wiele wartości, jak to tylko możliwe, żeby uprościć jej stosowanie.

Warto też zauważyć, że nie zawsze chodzi o powstanie sytuacji, która kończy się udziałem odpowiednich służb (jak na zdjęciu głównym tego wpisu).

Raport powypadkowy ADR w Ustawie

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – art. 17. 1. wymaga, by złożyć raport powypadkowy ADR.

Jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych miał miejsce poważny wypadek lub awaria w rozumieniu ADR (…) uczestnik przewozu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, przekazuje raport, o którym mowa w art. 40 ust. 2 (…) właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego – w przypadku przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.”

Dodaje także, że „informacja o poważnym wypadku lub awarii w przewozie towarów niebezpiecznych jest przekazywana ministrowi właściwemu do spraw transportu przez organy, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po otrzymaniu przez te organy raportu powypadkowego, o którym mowa w art. 40 ust. 2.

Wyjątki od reguły

Raport powypadkowy ADR należy przygotować również „w przypadku wystąpienia bezpośredniego ryzyka” uwolnienia towaru niebezpiecznego w ilościach podanych powyżej. Może to dotyczyć sytuacji, w której doszło do awarii urządzenia chroniącego ładunek.

W przypadku materiałów zakaźnych (a więc klasy 6.2) raport powypadkowy należy sporządzić niezależnie od ilości uwolnionego towaru.

Równie restrykcyjne zasady dotyczą materiałów promieniotwórczych, jednakże ze względu na to, że towary takie występują w transporcie dosyć rzadko, ominę ten przypadek w tym wpisie.

Kto sporządza raport powypadkowy?

Obowiązek sporządzenia raportu powypadkowego spoczywa na doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych wyznaczonym w danym przedsiębiorstwie. Żeby to było możliwe, doradca ADR musi zostać każdorazowo poinformowany o takim incydencie. Informację taką należy przekazać doradcy jak najszybciej, ponieważ na przekazanie raportu odpowiedniej instytucji mamy zaledwie 14 dni.

Umowa ADR na lata 2021-2023 wprowadza pewną zmianę w zakresie tego, na kim leży odpowiedzialność w kwestii informowania o takim incydencie. Od 2021 roku przepis 1.8.5.1 zyskuje brzmienie, którym obejmuje także rozładowcę towarów niebezpiecznych jako stronę, która powinna upewnić się, że odpowiedni raport został złożony. Jak zawsze, również dla tej nowelizacji występuje półroczny okres przejściowy. Dlatego rozładowcy mają czas na zastosowanie się do nowego przepisu do 30 czerwca 2021 r.

O tym jak ważne jest sporządzenie raportu powypadkowego – z punktu widzenia doradcy ADR – świadczy poniekąd ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Artykuł 40 mówi wręcz, że „do zadań doradcy należy w szczególności sporządzenie raportu powypadkowego”.

Jak patrzeć na raport powypadkowy? Osobiście patrzę na niego jako na obowiązek informacyjny. Z drugiej strony, tak jak wspomniałem na początku, jestem za tym, żeby wykorzystać go do realnego podniesienia bezpieczeństwa w firmie.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź