Jakie zmiany w Umowie ADR 2023-2025?

W tym wpisie

Zmiany w Umowie ADR 2023-2025 nie są liczne, ale przynajmniej jedna z nich jest znacząca – obowiązek wyznaczenia doradcy ADR przez podmioty, które są jedynie nadawcami towarów niebezpiecznych. Nie jest to w zasadzie zmiana bezpośrednio wywołana nowym ADR, ponieważ przepis, który jej dotyczy, pojawił się już wcześniej, natomiast obowiązek ten nakłada się na nadawców z dniem nie później niż 31 grudnia 2022 roku.

Dlatego jeśli jesteś nadawcą towarów niebezpiecznych i jeszcze nie współpracujesz z doradcą ADR zapraszam do kontaktu. Porozmawiajmy i ustalmy stan faktyczny dotyczący Twojej firmy.

Pomiędzy następnymi edycjami Umowy ADR zawsze występuje półroczny okres przejściowy. Oznacza to, że nawet jeśli zmiany w Umowie ADR 2023-2025 będą obejmować naszą działalność, „stare” przepisy możemy stosować do 30 czerwca 2023 roku. Po tym dniu jesteśmy zobligowani do przejścia na nowe przepisy. Okres przejściowy jest ukłonem w stronę przemysłu, jednak pomimo tego, że data 30 czerwca jest terminem ostatecznym, przepisy nowej Umowy ADR obowiązują już z początkiem 2023 roku.

Na dzień aktualizacji tego wpisu nowa Umowa ADR dostępna jest już w języku polskim, zatem odnosimy się do oficjalnego brzmienia przepisów.

Chociaż poniżej omawiam zmiany w Umowie ADR 2023-2025, nie poruszamy ich szczegółowo. Nie wymieniam ich też wszystkich. Wskazuję raczej na najistotniejsze z nich (moim zdaniem). Jeśli któraś z poniższych zmian dotyczy Twojej działalności, być może pojawią się pytania. Jeśli tak, zapraszam do kontaktu. Chętnie pomogę we wprowadzeniu niezbędnych zmian.

Najważniejsze zmiany w Umowie ADR 2023-2025

Część 1

Na tym etapie możemy zauważyć, że pojawiły się nowe zapisy dotyczące naczyń ciśnieniowych.

1.1.4.7 Naczynia ciśnieniowe wielokrotnego napełniania zatwierdzone przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki

1.1.4.7.1 Przywóz gazów

Naczynia ciśnieniowe wielokrotnego napełniania, zatwierdzone przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki, wytworzone i zbadane zgodnie z częścią 178 Wymagania dotyczące opakowań, Tytuł 49, Kodeksu Przepisów Federalnych dotyczących Transportu, nadane do przewozu w łańcuchu transportowym zgodnie z 1.1.4.2, mogą być przewożone od miejsca tymczasowego składowania do odbiorcy finalnego na końcu łańcucha przewozowego.

1.1.4.7.2 Wywóz gazów i próżnych nieoczyszczonych naczyń ciśnieniowych

Naczynia ciśnieniowe wielokrotnego napełniania zatwierdzone przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki, wytworzone zgodnie z częścią 178, Wymagania dotyczące opakowań, Tytuł 49, Kodeksu Przepisów Federalnych dotyczących Transportu, mogą być napełniane i przewożone wyłącznie w celu eksportu do krajów niebędących Umawiającymi się Stronami ADR pod warunkiem spełnienia następujących przepisów:
(a) Napełnianie naczynia ciśnieniowego jest zgodne z odpowiednimi wymaganiami Kodeksu Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki;
(b) naczynia ciśnieniowe powinny być oznakowane i opatrzone nalepkami ostrzegawczymi zgodnie z działem 5.2;
(c) Do naczyń ciśnieniowych mają zastosowanie przepisy 4.1.6.12 i 4.1.6.13. Naczynia ciśnieniowe nie powinny być napełniane po upływie ich terminu badania okresowego, ale mogą być przewożone po upływie tego terminu, w celu przeprowadzenia badań, łącznie z przewozami pośrednimi.

Dział 1.6 Przepisy przejściowe

Zmiany w umowie ADR 2023-2025 obejmują także pojawienie się nowych przepisów przejściowych, w tym:

1.6.4.60 Kontenery-cysterny skonstruowane przed 1 stycznia 2024 r. zgodnie z wymaganiami obowiązującymi do 31 grudnia 2022 r., które nie spełniają wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. dotyczących montażu zaworów bezpieczeństwa zgodnie z 6.8.3.2.9, mogą być używane nadal.

Dodatkowo pojawiają się przepisy przejściowe dotyczące konstrukcji pojazdów EX/III oraz FL – o tym więcej w dalszej części wpisu (CZĘŚĆ 9).

Część 2

Nowe przepisy usuwają numer UN 1169. Natomiast numer UN 1197 uzupełnia się o „EKSTRAKTY, CIEKŁE smakowe lub zapachowe”.

Część 3

Zmiany w Umowie ADR 2023-2025 wprowadzają nowy numer UN 3550 DIWODOREK KOBALTU, PROSZEK, zawierający nie mniej niż 10% respirabilnych cząstek.

Dodatkowo pojawiają się następujące zmiany:

• UN 1002 – dodano przepis szczególny 397
• UN 1012 – zmieniono nazwę i opis na „BUTYLEN” i dodano przepis szczególny 398
• UN 1345 –  zmieniono nazwę i opis na „GUMA ODPADOWA lub GUMA WYBRAKOWANA sproszkowana lub granulowana, o wielkości cząstek nie większej niż 840 μm i zawartości gumy większej niż 45%”
• UN 1872 – wprowadzono wiele zmian
• UN 1891 – wprowadzono wiele zmian
• UN 2015 – do nazwy dodano „NADTLENEK WODORU STABILIZOWANY lub NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY STABILIZOWANY zawierający więcej niż 70% nadtlenku wodoru”
• UN 2426 – zmieniono nazwę i opis na „AZOTAN AMONU CIEKŁY gorący stężony roztwór”
• UN 2908 do 2911 – zmieniono kod ograniczeń tunelu na „()”
• UN 3208 (PG II) – „E0” zmieniono na „E2”
• UN 3209 (PG II) – „E2” zmieniono na „E0”
• UN 3269 (PG II i III) i UN 3527 (PG II i III) – „E0” zmieniono na „Patrz PS 340”
UN 3509 – dodano „VC1”
• UN 3536 – do kolumny 15 dodano „2”
• wprowadzono nowy przepis szczególny 396
• W przypadku wszystkich numerów UN, do których przypisano przepis szczególny 386, przypisano również przepis szczególny 676. Dotyczy UN 1010, 1051, 1060, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087, 1092, 1093, 1143, 1167, 1185, 1218, 1246, 1247, 1251, 1301, 1302, 1303, 1304, 1545, 1589, 1614, 1724, 1829, 1860, 1917, 1919, 1921, 1991, 2055, 2200, 2218, 2227, 2251, 2277, 2283, 2348, 2352, 2396, 2452, 2521, 2522, 2527, 2531, 2607, 2618, 2838, 3022, 3073, 3079, 3302, 3531, 3532, 3533 i 3534.

Część 4

Wprowadzono zmiany w wielu instrukcjach pakowania. Przede wszystkim w instrukcjach P003, P004, P005, P006, P130, P144, P408, P801, P903, P905, P906, P907, P909 i P910 dodano, że masa zawartości opakowania może przekraczać 400 kg.

To istotne zmiany w Umowie ADR 2023, które na pewno będą miały bezpośrednie pozytywne przełożenie na ekonomię przewozów wykonywanych w oparciu o te instrukcje.

Część 5 - zmiany dla nadawców baterii litowo-jonowych

W poniższym znaku:

zmiany w umowie adr 2023

usunięto wymaganie umieszczania numeru telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji. Oznacza to, że od 2023 roku jesteśmy zobowiązani umieszczać na nim jedynie numer UN.

Jeśli firma posiada zapas znaków z numerem telefonu lub miejscem na niego, to oznakowanie nadal może być używane.

Część 5 - zmiany dla nadawców odpadów niebezpiecznych

Pojawiają się zmiany ułatwiające przygotowywanie dokumentacji w przypadku przewozów odpadów.

5.4.1.1.3.2 Jeżeli w miejscu załadunku nie ma możliwości dokładnego zmierzenia ilości odpadów to ilość wymagana w 5.4.1.1.1 (f) może być w następujących przypadkach oszacowana pod następującymi warunkami:

a) w przypadku opakowań do dokumentu przewozowego dołącza się listę opakowań zawierającą ich rodzaj i objętość nominalną,

b) w przypadku kontenerów oszacowanie opiera się na ich nominalnej objętości i innych dostępnych informacjach, (np. rodzaju odpadów, ich średniej gęstości, stopnia napełnienia),

c) w przypadku cystern do odpadów napełnianych podciśnieniowo oszacowanie jest uzasadnione (np. na podstawie oszacowania przedstawionego przez nadawcę lub przez wyposażenie pojazdu).

Takie oszacowanie ilości jest niedozwolone w przypadku:

  • wyłączeń, dla których istotne jest podanie dokładnej ilość (np. 1.1.3.6);
  • odpadów zawierających materiały wymienione w 2.1.3.5.3 lub materiały klasy 4.3;
  • cystern innych niż cysterny do odpadów napełniane podciśnieniowo.

W dokumencie przewozowym powinien być zamieszczony zapis „ILOŚĆ OSZACOWANA ZGODNIE Z 5.4.1.1.3.2”.

Część 6

Doradztwo ADR

Dowiedz się więcej
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości co do swojej sytuacji zadzwoń lub napisz, a my pomożemy to ustalić
Czytaj

Przepisy tej części są stosowane w praktyce przez stosunkowo niewielką liczbę podmiotów. Jeśli dotyczą Twojej działalności, zapraszamy do kontaktu.

Część 7

7.2.4 Zmiany w Umowie ADR 2023-2025 usuwają przepis V6:

„DPPL elastyczne powinny być przewożone w pojazdach zamkniętych lub przykrytych opończą albo w kontenerach zamkniętych lub przykrytych opończą. Opończa powinna być wykonana z materiału nieprzemakalnego i niepalnego.”

7.2.4 Pojawia się nowy przepis V15:

„DPPL powinny być przewożone w pojazdach zamkniętych lub w kontenerach
zamkniętych.”

Dokonano zmian w obrębie przepisu 7.3.1.13:

„Przed napełnieniem, kontener do przewozu luzem, kontener i pojazd powinny być sprawdzone wizualnie w celu upewnienia się, że są one zdatne do użytku, ich ściany wewnętrzne, sufit i podłoga nie mają wybrzuszeń i uszkodzeń, a wykładziny wewnętrzne i wyposażenie utrzymujące ładunek nie są oderwane, rozdarte lub uszkodzone w jakikolwiek sposób, który narusza ich zdolność do utrzymania ładunku. Określenie „zdatny do użytku” oznacza, że kontener do przewozu luzem, kontener i pojazd nie mają istotnych wad elementów konstrukcyjnych takich jak belki wzdłużne górne i dolne, belki poprzeczne górne i dolne, belki drzwi, słupki narożne oraz łączniki narożne w kontenerze. (…)”

Część 8

W przepisie 8.1.2.1 (a) dotyczącym wymaganych dokumentów usunięto fragment „jeżeli jest to wymagane, certyfikat pakowania kontenera / pojazdu, określony w 5.4.2.”

W przepisie szczególnym S1 z działu 8.5 w zakresie nadzorowania pojazdów dodano UN 0512 i UN 0513.

Część 9 - zmiany w Umowie ADR 2023 dla użytkowników pojazdów EX/III i FL

Ta część przynosi zmiany w zakresie dodatkowych wymagań bezpieczeństwa dotyczących pojazdów EX/III i FL – odnieśliśmy się już do nich przy okazji omawiania przepisów przejściowych 1.6.5.24.

9.7.Następujące pojazdy muszą być wyposażone w automatyczny system tłumienia ognia w komorze silnika:

a. Pojazdy FL przewożące skroplone i sprężone gazy palne z kodem klasyfikacyjnym zawierającym F

b. pojazdy FL przewożące ciecze palne I grupy pakowania lub II grupy pakowania

c. Pojazdy EX/III.

Podsumowanie

Zmiany w Umowie ADR 2023-2025 nie powinny nikogo przyprawiać o ból głowy – przede wszystkim dlatego, że współpraca z dobrym doradcą ADR załatwia temat zmian bardzo skutecznie.

Nowelizacja przepisów ADR powinna być także impulsem do przeprowadzenia w firmie okresowych szkoleń stanowiskowych, szczególnie, że te są wymagane odpowiednimi przepisami.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź