Jakie zmiany w Umowie ADR 2023-2025?

W tym wpisie

Zmiany w Umowie ADR 2023-2025 nie są liczne, ale przynajmniej jedna z nich jest znacząca – obowiązek wyznaczenia doradcy ADR przez podmioty, które są jedynie nadawcami towarów niebezpiecznych. Nie jest to w zasadzie zmiana bezpośrednio wywołana nowym ADR, ponieważ przepis, który jej dotyczy, pojawił się już wcześniej, natomiast obowiązek ten nakłada się na nadawców z dniem nie później niż 31 grudnia 2022 roku.

Dlatego jeśli jesteś nadawcą towarów niebezpiecznych i jeszcze nie współpracujesz z doradcą ADR zapraszam do kontaktu. Porozmawiajmy i ustalmy stan faktyczny, który dotyczy Twojej firmy.

Pomiędzy następnymi edycjami Umowy ADR zawsze występuje półroczny okres przejściowy. Oznacza to, że nawet jeśli zmiany w Umowie ADR 2021-2023 będą obejmować naszą działalność, mamy czas na zastosowanie ich do 30 czerwca. Warto jednak nie zostawiać żadnych zmian na ostatnią chwilę. W razie komplikacji w ich wprowadzaniu, możemy narazić się chociażby na niepotrzebne koszty wynikające z potencjalnych kar. Okres przejściowy jest ukłonem w stronę przemysłu. Jednak pomimo tego, że data 30 czerwca jest terminem ostatecznym, przepisy nowej Umowy ADR obowiązują już z początkiem 2023 roku.

Ponieważ na dzień publikacji tego wpisu nowa Umowa ADR dostępna jest jedynie w języku angielskim, odnoszę się do jeszcze niezatwierdzonych formalnie zmian, a tym samym brzmienie niektórych przepisów może różnić się od tego, które finalnie wejdzie w życie.

Wiążącym tekstem Umowy ADR będzie tłumaczenie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Na to musimy jednak poczekać jeszcze jakiś czas.

Chociaż poniżej omawiam zmiany w Umowie ADR 2023-2025, nie poruszamy ich szczegółowo. Nie wymieniam ich też wszystkich. Wskazuję raczej na najistotniejsze z nich (moim zdaniem). Jeśli któraś z poniższych zmian dotyczy Twojej działalności, być może pojawią się pytania. Jeśli tak, zapraszam do kontaktu. Chętnie pomogę we wprowadzeniu niezbędnych zmian.

Najważniejsze zmiany w Umowie ADR 2021-2023

Część 1

Na tym etapie możemy zauważyć, że pojawiły się nowe zapisy dotyczące naczyń ciśnieniowych.

1.1.4.7 Naczynia ciśnieniowe wielokrotnego napełniania dopuszczane przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki.

1.1.4.7.1 Import gazów

Naczynia ciśnieniowe wielokrotnego napełniania dopuszczone przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz skonstruowane i przetestowane zgodnie z normami wymienionymi w części 178 „Specyfikacje opakowań” Kodeksu Przepisów Federalnych przyjętych do przewozu w łańcuchu transportowym zgodnie z 1.1.4.2 mogą być przewożone z miejsca tymczasowego składowania w końcowym punkcie łańcucha transportowego do użytkownika końcowego.

1.1.4.7.2 Wywóz gazów i puste nieoczyszczone naczynia ciśnieniowe

Zbiorniki ciśnieniowe wielokrotnego użytku dopuszczone przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki i skonstruowane zgodnie z normami wymienionymi w części 178 „Specyfikacje opakowań” Kodeksu Przepisów Federalnych mogą być napełniane i przewożone wyłącznie w celu eksportu do krajów niebędących umawiającymi się stronami ADR pod warunkiem spełnienia następujących postanowień: napełnianie naczynia ciśnieniowego jest zgodne z odpowiednimi wymaganiami Kodeksu Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, naczynia ciśnieniowe powinny być oznakowane zgodnie z rozdziałem 5.2, przepisy podane pod 4.1.6.12 i 4.1.6.13 mają zastosowanie do naczyń ciśnieniowych; naczynia ciśnieniowe nie powinny być napełniane po upływie terminu badania okresowego ale mogą być przewożone po upływie tego terminu w celu przeprowadzenia badania, łącznie z innymi czynnościami przewozowymi.

Dział 1.6 Przepisy przejściowe

Zmiany w umowie ADR 2023-2025 obejmują także pojawienie się nowych przepisów przejściowych, w tym:

1.6.4.60 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 2024 r. zgodnie z wymagania obowiązującymi do 31 grudnia 2022 r., które jednak nie spełniają wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. w zakresie zaworów bezpieczeństwa, można nadal stosować zgodnie z 6.8.3.2.9.

Dodatkowo pojawiają się przepisy przejściowe dotyczące konstrukcji pojazdów EX/III oraz FL – o tym więcej w dalszej części wpisu (CZĘŚĆ 9).

Część 2

Nowe przepisy usuwają numer UN 1169. Natomiast numer UN 1197 uzupełnia się o „EKSTRAKTY, PŁYNNE, o smaku lub zapachu”.

Część 3

Zmiany w Umowie ADR 2023-2025 wprowadzają nowy numer UN 3550 DIHYDROTLENEK KOBALTU W PROSZU, zawierający nie mniej niż 10% cząstek respirabilnych.

Dodatkowo pojawiają się następujące zmiany:

• UN 1002 – dodano przepis szczególny 397
• UN 1012 – zmieniono nazwę i opis na „BUTYLEN” i dodano przepis szczególny 398
• UN 1345 –  zmieniono nazwę i opis na „GUMA ODPADOWA lub GUMA WYBRAKOWANA, sproszkowana lub granulowana, nieprzekraczająca 840 mikronów i zawartości gumy przekraczającej 45%”
• UN 1872 – wprowadzono wiele zmian
• UN 1891 – wprowadzono wiele zmian
• UN 2015 – do nazwy dodano „NADTLENEK WODORU, STABILIZOWANY lub”
• UN 2426 – zmieniono nazwę i opis na „AZOTAN AMONU, PŁYNNY (gorący stężony roztwór)”
• UN 2908 do 2911 – zmieniono kod ograniczeń tunelu na „()”
• UN 3208 (PG II) – „E0” zmieniono na „E2”
• UN 3209 (PG II) – „E2” zmieniono na „E0”
• UN 3269 (PG II i III) i UN 3527 (PG II i III) – „E0” zmieniono na „Patrz PS 340”
UN 3509 – dodano „VC1”
• UN 3536 – do kolumny 15 dodano „2”
• wprowadzono nowy przepis szczególny 396
• W przypadku wszystkich numerów UN, do których przypisano przepis szczególny 386, przypisano również przepis szczególny 676. Dotyczy UN 1010, 1051, 1060, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087, 1092, 1093, 1143, 1167, 1185, 1218, 1246, 1247, 1251, 1301, 1302, 1303, 1304, 1545, 1589 , 1614, 1724, 1829, 1860, 1917, 1919, 1921, 1991, 2055, 2200, 2218, 2227, 2251, 2277, 2283, 2348, 2352, 2396, 2452, 2521, 2522, 2527, 2531, 2607, 2618 , 2838, 3022, 3073, 3079, 3302, 3531, 3532, 3533 i 3534

Część 4

Wprowadzono zmiany w wielu instrukcjach pakowania. Przede wszystkim w instrukcjach P003, P004, P005, P006, P130, P144, P408, P666, P801, P903, P905, P906, P907, P909 i P910 dodano, że masa zawartości opakowania może przekraczać 400 kg.

To istotne zmiany w Umowie ADR 2023, które na pewno będą miały bezpośrednie pozytywne przełożenie na ekonomię przewozów wykonywanych w oparciu o te instrukcje.

Część 5 - zmiany dla nadawców baterii litowo-jonowych

W poniższym znaku:

zmiany w umowie adr 2023

usunięto wymaganie umieszczania numeru telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji. Oznacza to, że od 2023 roku jesteśmy zobowiązani umieszczać na nim jedynie numer UN.

Część 5 - zmiany dla nadawców odpadów niebezpiecznych

Pojawiają się zmiany ułatwiające przygotowywanie dokumentacji w przypadku przewozów odpadów.

5.4.1.1.3.2 Jeżeli nie jest możliwe zmierzenie dokładnej ilości odpadów w miejscu załadunku, ilość zgodnie z 5.4.1.1.1(f) można oszacować w następujących przypadkach:

a) w przypadku opakowań do dokumentu przewozowego dołączany jest wykaz opakowań z podaniem rodzaju i objętości nominalnej,

b) w przypadku pojemników oszacowanie opiera się na ich nominalnej objętości i innych dostępnych informacjach (np. rodzaju odpadów, średniej gęstości, stopnia napełnienia)

c) w przypadku cystern do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo oszacowanie jest uzasadnione (np. na podstawie oszacowania dostarczonego przez nadawcę lub wyposażenie pojazdu).

Takie oszacowanie ilości nie jest dozwolone dla:

  • wyłączeń, dla których niezbędne jest określenie dokładnej ilość (np. 1.1.3.6)
  • odpadów zawierających materiały wymienione w 2.1.3.5.3 lub materiały klasy 4.3
  • zbiorniki inne niż sterowane próżniowo zbiorniki na odpady.

W dokumencie przewozowym umieszcza się wpis:

„ILOŚĆ OSZACOWANA ZGODNIE Z 5.4.1.1.3.2.”

Część 6

Doradztwo ADR

Dowiedz się więcej
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości co do swojej sytuacji zadzwoń lub napisz, a my pomożemy to ustalić
Czytaj

Przepisy tej części są stosowane w praktyce przez stosunkowo niewielką liczbę osób. Dlatego pominę wypunktowanie ich. Osoby, których dotyczy szczególnie ta część Umowy ADR, zapraszam do kontaktu.

Część 7

7.2.4 Zmiany w Umowie ADR 2023 usuwają przepis V6:

„DPPL elastyczne powinny być przewożone w pojazdach zamkniętych lub przykrytych
opończą albo w kontenerach zamkniętych lub przykrytych opończą. Opończa powinna być wykonana z materiału nieprzemakalnego i niepalnego.”


7.2.4 Pojawia się nowy przepis V15:

„DPPL należy przewozić w zamkniętych pojazdach lub w zamkniętych kontenerach.”

Dokonano zmian w obrębie przepisu 7.3.1.1:

„Przed napełnieniem, kontener do przewozu luzem, kontener i pojazd powinny być sprawdzone wizualnie w celu upewnienia się, że są one zdatne do użytku.”

Część 8

W przepisie 8.1.2.1 (a) dotyczącym wymaganych dokumentów usunięto fragment „jeżeli jest to wymagane, certyfikat pakowania kontenera / pojazdu, określony w 5.4.2.”

W przepisie szczególnym S1 z działu 8.5 w zakresie nadzorowania pojazdów dodano UN 0512 i UN 0513.

Część 9 - zmiany dla użytkowników pojazdów EX/III i FL

Ta część przynosi zmiany w zakresie dodatkowych wymagań bezpieczeństwa dotyczących pojazdów EX/III i FL – odnieśliśmy się już do nich przy okazji omawiania przepisów przejściowych 1.6.5.24.

9.7.Następujące pojazdy muszą być wyposażone w automatyczny system tłumienia ognia w komorze silnika:

a. Pojazdy FL przewożące skroplone i sprężone gazy palne z kodem klasyfikacyjnym zawierającym F

b. pojazdy FL przewożące ciecze palne I grupy pakowania lub II grupy pakowania

c. Pojazdy EX/III.

Podsumowanie

Zmiany w Umowie ADR 2023-2025 nie powinny nikogo przyprawiać o ból głowy – przede wszystkim dlatego, że współpraca z dobrym doradcą ADR załatwia temat zmian bardzo skutecznie.

Nowelizacja przepisów ADR powinna być także impulsem do przeprowadzenia w firmie okresowych szkoleń stanowiskowych, szczególnie, że te są wymagane odpowiednimi przepisami.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Sklep

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź