Szkolenie personelu ADR. Obowiązek pracodawcy?

W tym wpisie

Umowa ADR wymaga od uczestników przewozu towaru niebezpiecznych by ci odpowiednie szkolenie personelu ADR – dobrane do wykonywanych czynności. Szkolenie to czasem nazywa się potocznie szkoleniem stanowiskowym ADR. W przypadku kierowców sprawa jest prosta – muszą odbyć oni odpowiedni kurs, który kończy się wydaniem uprawnień. Ale szkolenie personelu ADR powinno objąć także innych pracowników, a nawet kierowców, którzy przewożą towary niebezpieczne na wyłączeniach i nie posiadają zaświadczenia ADR.

Kogo dotyczy szkolenie personelu ADR?

Przeszkolone powinny zostać wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie przewozu towarów niebezpiecznych (czy też przygotowania tychże towarów do przewozu). Dotyczy to więc także magazynierów, pracowników biura przygotowujących odpowiednie dokumenty czy też osób prowadzących nadzór nad przewozem. Należy pamiętać także, że obowiązek ten dotyczy też firm, które zajmują się towarami niebezpiecznymi przy wykorzystaniu różnego rodzaju wyłączeń, np. 1.1.3.6 lub LIMITED QUANTITY.

O tym, że uczestnik przewozu powinien zapewnić szkolenie personelu ADR, bardzo jasno mówi przepis 8.2.3 Umowy ADR:

„Osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do zakresu ich odpowiedzialności i obowiązków, zgodnie z przepisami działu 1.3. Niniejsze wymaganie dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie zgodnie z 8.2.1, zaangażowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.”

Do powyższej kwestii odnosi się także artykuł 14 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych:

„1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane w celu uwzględnienia zmian w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi osoba posiadająca świadectwo przeszkolenia doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, zwane dalej „świadectwem doradcy”, lub osoba posiadająca wiedzę i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia.

3. Osoba przeprowadzająca szkolenie potwierdza na piśmie przeszkolenie osób, o których mowa w ust. 1.”

Wymagania dotyczące szkolonych osób i charakterystyka szkolenia

Osoby biorące udział w szkoleniu muszą mieć ukończone 18 lat. Umowa ADR wymaga, by szkolenie personelu ADR zostało podzielone na 3 części:

Taka forma jest bardzo wygodna, ponieważ pozwala na dostosowanie treści szkolenia do charakterystyki przedsiębiorstwa. Pozwala to na jak najlepsze przygotowanie personelu do wydajnej i bezpiecznej pracy przy towarach niebezpiecznych.

Niedopełnienie obowiązku zapewnienia odpowiedniego szkolenia

W sytuacji, w której pracodawca nie zapewni wymaganego szkolenia swojemu personelowi, naraża się na karę w wysokości 2000 złotych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, podpunkt 5.5).

Kto może przeprowadzić szkolenie?

Prowadzeniem takich szkoleń zajmuje się doradca ADR wyznaczony przez przedsiębiorcę. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie musi wyznaczać doradcy ADR (ponieważ np. korzysta z odpowiednich wyłączeń), najczęściej korzysta z usług doradcy ADR, który w takiej sytuacji zajmie się jedynie przeprowadzeniem wymaganego szkolenia.

Prowadzimy takie szkolenia także w formie online. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania indywidualnej oferty. Ceny za szkolenie personelu ADR zaczynają się już od 150 złotych za osobę. Szkolenie kończy się wystawieniem odpowiedniego zaświadczenia w formie dokumentu. Ponieważ wiąże się to bezpośrednio z działalnością firmy, przedsiębiorca może zaliczyć je do kosztów prowadzenia działalności.

bhp z towarami niebezpiecznymi

Dodatkowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przygotowaliśmy 40 stronnicową publikację, którą w cenie szkolenia otrzymuje każdy uczestnik. Wśród poruszonych w niej tematów są między innymi: 

Doradca ADR nie jest jedyną osobą, która może prowadzić szkolenie personelu ADR. Gdy przeszkolimy już pracownika w danym zakresie, może on przeszkolić nowego pracownika w tym samym zakresie. Takie szkolenie także musimy poświadczyć odpowiednim dokumentem. W praktyce wygląda to tak, że pracownicy nie chcą szkolić kolejnych pracowników, uważając, że nie leży to w ich kompetencjach. Dodatkowo ich obawy zwiększa fakt, że takie szkolenie musieliby udokumentować swoim podpisem. Dlatego pracodawcy często decydują się na zlecanie wszystkich szkoleń doradcy ADR.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź