doradca adr

Podstawę prawną szkolenia ADR stanowią przepisy Umowy ADR oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Przepisy 1.3.1 oraz 8.2.3 Umowy ADR, wymagają, by „osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do zakresu ich odpowiedzialności i obowiązków […] Niniejsze wymaganie dotycz osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych” oraz kierowcy dokonujący przewozu towarów niebezpiecznych w oparciu o jedno z wyłączeń ADR.

Artykuł 14 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wymaga, by uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych przeszkolił osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane w celu uwzględniania zmian w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Szkolenie prowadzi osoba posiadająca świadectwo przeszkolenia doradcy lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia.