Czy konieczne jest, by dokumenty transportowe ADR były przygotowywane według jakiegoś wzoru?

 

Nie. Dlatego wielu przewoźników jako dokumenty transportowe ADR używa CMR, czy jakichkolwiek innych listów przewozowych. Ważne jest to, by zawrzeć na nich określone informacje, a nie to, jaką formę przybiera dokument.

Jakie informacje muszą znaleźć się na dokumentach?

 

Umowa ADR wskazuje wzór informacji zawartych w dokumentach transportowych. Lista wymaganych informacji jest wskazana w 5.4.1 i obejmuje zazwyczaj:

  • numer UN poprzedzony literami „UN”,
  • prawidłową nazwę przewozową,
  • grupę pakowania,
  • liczbę i określenie sztuk przesyłki,
  • całkowitą ilość każdego z towarów niebezpiecznych mającego odrębny numer UN,
  • nazwę i adres nadawcy (a dla transportów rozpoczynających lub kończących się na terytorium Polski także wskazanie właściciela towarów niebezpiecznych),
  • nazwę i adres odbiorcy,
  • kod ograniczeń przewozu przez tunele.

Jak wygląda dozwolony opis towarów niebezpiecznych?

 

Przykłady:

„UN 1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I, (C/D)” lub

„UN 1098, ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), GP I, (C/D)”

Operatorzy logistyczni często tworzą swoje wzory dokumentów transportowych. Jednak nawet wtedy muszą dostosować się do wymagań umowy ADR. Jeden z dużych operatorów logistycznych działających w Polsce zrobił to w następujący sposób:

dokumenty transportowe adr

Czy musisz wiedzieć to wszystko, kiedy działasz na wyłączeniach?

 

To zależy od rodzaju wyłączenia ADR. Jeśli np. sprawa dotyczy wyłączenia 1.1.3.6, dokumenty transportowe ADR powinny zawierać dodatkowo informacje o ilości towarów przypisanych do poszczególnych kategorii transportowych oraz sumę wszystkich punktów. Wobec tego korzystanie z wyłączeń ADR nie zwalnia z obowiązku znajomości i stosowania przepisów wymaganych dla danego wyłączenia.

Skąd kierowca lub inny pracownik ma wiedzieć to wszystko?

 

Jeśli sprawa dotyczy tzw. „pełnego ADR”, to oczywiście kierowca musi wcześniej zdobyć odpowiednie uprawnienia. Jeśli natomiast organizujemy lub realizujemy transport na wyłączeniu – na przykład jak to podano w powyższym punkcie – konieczne jest przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych dla personelu zaangażowanego w nadawanie lub transport ADR. Szkolenia stanowiskowe są wymagane przez umowę ADR. Wiedza przekazana w ich trakcie sprawia, że odpowiedni personel wie w jaki sposób przygotować dokumenty transportowe ADR – nawet jeśli wykorzystujemy jedno z wyłączeń ADR.