zmiany w iata dgr

Przepisy IATA DGR nowelizowane są w cyklu jednorocznym, stąd początek nowego roku przynosi zmiany w transporcie lotniczym towarów niebezpiecznych. Inaczej jest z przepisami ADR, które nowelizowane są w cyklu dwuletnim. Tak się jednak skład, że nowa Umowa ADR wychodzi właśnie na lata 2021-2023. O niektórych zmianach w jej zakresie pisałem w poprzednim wpisie. Jakie zmiany w IATA DGR przynosi 62 edycja tych przepisów? Poniżej przedstawiam listę zmian sekcja po sekcji. Jest to więc solidna dawka informacji. Ponieważ wpis i tak ma pokaźną objętość, nie będę tutaj komentował wszystkich tych zmian. Gdyby któraś z nich spowodowała powstanie pytań, zapraszam do kontaktu.

Ponieważ przepisy IATA DGR nie są publikowane w języku polskim, ilekroć będę cytował określone zapisy, nie będę ich tłumaczył.

Section 1 – Applicability

1.2.7.1 – lista wyjątków została zaktualizowana w celu uwzględnienia towarów niebezpiecznych wymaganych do ochrony organów do przeszczepu i towarów niebezpiecznych rozpylanych w celu zwalczania szkodników. W szczególności dodano podpunkt (iii) w brzmieniu:

„(iii) lithium metal or lithium ion cells or batteries meet the provisions of 3.9.2.6.1. Spare lithium batteries, when not in use, must be individually protected so as to prevent short circuits.”

1.5 – Podsekcja 1.5, jak pokazano w załączniku I w 61. wydaniu, została przyjęta w celu wdrożenia podejścia opartego na kompetencjach do szkolenia i oceny materiałów niebezpiecznych. Podpunkt 1.5 z 61. edycji został przeniesiony do Attachment A do Appendix H, ponieważ występuje 2-letni okres przejściowy do 31 grudnia 2022 r., w którym to czasie można nadal korzystać z przepisów szkoleniowych z 61. edycji.

1.7 – Do orientacyjnego wykazu towarów niebezpiecznych dużego ryzyka przedstawionego w tabeli 1.7.A dodano nowe pozycje.

Section 2 – Limitations

2.3.2.2 – Przepisy dotyczące urządzeń ułatwiających poruszanie się zasilanych z akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych lub suchych zostały zmienione, aby umożliwić pasażerowi przewożenie maksymalnie dwóch zapasowych akumulatorów do zasilania tego urządzenia.

2.3.4.2 – Dopuszczenie pasażera do noszenia samopompującego się urządzenia zabezpieczającego, takiego jak kamizelka ratunkowa, zostało zmienione, aby umożliwić maksymalnie dwa środki ochrony osobistej na osobę i nie więcej niż dwa zapasowe naboje gazowe na urządzenie.

2.3.5.8 – Przepisy dotyczące przenośnych urządzeń elektronicznych (PED) i zapasowych baterii do PED zostały zmienione w celu połączenia przepisów dotyczących papierosów elektronicznych i PED zasilanych mokrymi, nierozlewającymi się bateriami. Dodano wyjaśnienie, aby wskazać, że przepisy mają również zastosowanie do baterii suchych i akumulatorów niklowo-wodorkowych, a nie tylko baterii litowych.

2.4.2(a) – Dokonano poprawki w celu określenia, że w przypadku stosowania suchego lodu jako czynnika chłodniczego dla UN3373, wszystkie mające zastosowanie części PI 954 muszą być spełnione, a DPO (wyznaczony operator pocztowy) musi zaoferować przesyłkę pocztową operatorowi oddzielnie od innych przesyłek, aby umożliwić operatorowi spełnienie obowiązujących wymagań dotyczących akceptacji i informowania kapitana.

Section 3 – Classification

3.6.2.5 – Dodanie nowych kryteriów dotyczących stałych odpadów medycznych zawierających substancje zakaźne kategorii A.

3.8.3 – Zmiany w kryteriach przypisywania grup pakowania do substancji i mieszanin żrących.

Section 4 – Identification

Dodano i zrewidowano następujące numery UN:

 • UN0511 Detonators, electronic (nowy);
 • UN0512 Detonators, electronic (nowy);
 • UN0513 Detonators, electronic (nowy);
 • UN3363 (dodano prawidłową nazwę przewozową, Dangerous goods in articles);
 • UN3549 Medical waste, Category A, affecting humans and Medical waste, Category A, affecting animals (nowy);
 • UN2216 (zrewidowano, dopuszczono do transportu zarówno CAO jak i PAX);
 • UN3291 (zrewidowano, poprawiono numer instrukcji pakowania);
 • UN2522 (zrewidowano, dodano słowo „stabilized” do prawidłowej nazwy przewozowej).

Dokonano zmian w zakresie Special Provisions:

 • A88 & A99 – włączenie państwa operatora jako organu zatwierdzającego dla baterii litowych wysyłanych na podstawie przepisów szczególnych A88 i A99. Numer instrukcji pakowania podany na DGD musi być zgodny z numerem określonym w przepisie szczególnym z ICAO Technical Instructions, tj. PI 910 dla A88 i PI 974 dla A99;
 • A107 – zamiana „machinery or apparatus” na „article” w A107. Zmiana ta odzwierciedla dodanie nowej prawidłowej nazwy przewozowej do UN3363;
 • A145 – w przypadku UN1950, Aerosols, zrewidowano A145 w celu uwzględnienia odniesienia do nabojów z gazami i pojemników na odpady, małych, zawierających gaz. Przepis specjalny zawiera teraz dopuszczenie, że naboje z gazem i pojemniki na odpady, małe, zawierające gaz, które zostały napełnione gazem działu 2.2 i zostały przebite, nie podlegają regulacjom;
 • A154 – dodano zapisy dotyczące zakazu transportu niesprawnych baterii;
 • A185 / A214 – wyjaśnienie dotyczące baterii litowych zainstalowanych w jednostce transportowej ładunku;
 • A201 – zmiana umożliwiająca transport, w przypadku pilnej potrzeby medycznej, baterii litowych jako ładunku w samolocie pasażerskim za zgodą State of origin i zatwierdzeniem operatora. Włączenie State of operator jako organu zatwierdzającego dla baterii litowych wysyłanych na podstawie przepisów szczególnych;
 • A215 – nowy przepis szczególny dotyczący UN3077 oraz UN3082;
 • A219 – przypisany do UN2216, Fish meal, stabilized z określeniem, że przeciwutleniacze muszą być dodawane do mączki rybnej, aby zapobiec samozapaleniu.

Section 5 – Packing

5.0.2.5 – dodano nowy zapis wyjaśniający, że opakowania mogą być zgodne z więcej niż jednym badanym typem i mogą nosić więcej niż jeden wymagany znak specyfikacji UN 6.0.4 (dostosowany do nowo dodanego 6.0.7).

Dokonano zmian w następujących Packing Instructions:

PI 378 & PI 972 – zmieniono, aby umożliwić napełnianie zbiorników paliwa maszyn do jednej czwartej zbiornika paliwa, w przypadku, gdy maszyna nie może być ładowana inaczej niż w pozycji stojącej. Pojedyncze opakowania dozwolone w PI 457, PI 463, PI 465, PI 470, PI 471, PI 479, PI 482, PI 490, PI 491 i PI 555 zostały poprawione w celu dostosowania do opakowań dopuszczonych w przepisach modelowych ONZ;

PI 492, PI 870, PI 871 & PI 872 – zmieniono, aby wyjaśnić, że ogniwa i / lub baterie są pakowane bezpośrednio w opakowania zewnętrzne;

PI 622 – zmieniono numerację na PI 621, dostosowując tym samym do przepisów modelowych ONZ;

PI 650 & PI 959 – dokonano zmian dla UN3373 i UN3245 w celu wyjaśnienia, że znak w kształcie rombu z numerem UN musi znajdować się w całości na jednej stronie opakowania;

PI965 do PI 970 – dokonano zmian dla UN3480, UN3481, UN3090 i UN3091:

 • w szczególności odniesienie do tego, że ogniwa lub baterie litowe zidentyfikowane jako uszkodzone lub wadliwe zgodnie z Special Provision A154 są zabronione do transportu; oraz
 • wskazanie w Section II, że jeżeli na jednym lotniczym liście przewozowym znajdują się sztuki przesyłki z wielu instrukcji pakowania, oświadczenie o zgodności można połączyć w jedno oświadczenie. Przykłady takich stwierdzeń zostały zawarte w 8.2.7;

PI 967 do PI 970 – dla Litium batteries contained in equipment, UN3481, UN3091, zarówno Section I i II zostały zmienione, aby zawierać wymaganie, by:

 • urządzenia były zabezpieczone przed przemieszczaniem się w opakowaniu zewnętrznym i były zapakowane w sposób uniemożliwiający przypadkowe uruchomienie;
 • w przypadku wielu urządzeń w opakowaniu muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w wyniku kontaktu z innymi urządzeniami w przesyłce;

PI 956 – zmieniono w celu zamieszczenia odniesienia do UN2216, Fish meal, stabilized;

PI 957 – zmieniono w celu zezwolenia na używanie zarówno opakowań złożonych jak i pojedynczych;

PI 962 – zmieniono, aby zawierało odniesienie do nowej prawidłowej nazwy przewozowej oraz aby używać określenia „article” lub „articles” zamiast „machinery or apparatus”;

PI Y963 – zmieniono w celu zawarcia stwierdzenia, że urządzenie służące do załadunku jednostkowego przygotowane przez jednego przewoźnika może zawierać suchy lód jako czynnik chłodniczy dla towarów konsumpcyjnych.

Section 6 – Packaging Specifications and Performance Tests

Zmiany w IATA DGR 62nd dotyczące tej sekcji są istotne, jednakże z powodu charakteru tej sekcji pomijam ja. Jeśli ktoś z Państwa prowadzi działalność, w której musi uwzględniać zmiany dotyczące np. konstrukcji opakowań i chciałby je omówić, zapraszam do kontaktu.

Section 7 – Marking & Labelling

7.1.4.4.1 – zmieniono w celu wyjaśnienia wysokości numeru UN / ID oraz liter „UN” lub „ID” na opakowaniach;

7.1.5.5.3 – dokonano zmiany rozmiaru znaku dla baterii litowo-jonowych (FIGURE 7.1.C). Aktualny rozmiar znaku wynosi 100 x 100 mm (lub 100 x 70 mm, w określonych sytuacjach).

UWAGA! Pomimo zmiany w IATA DGR 62nd dotyczącej wielkości znaku dla baterii-litowo jonowych, nadal wolno stosować znak o rozmiarze właściwym dla poprzedniej edycji przepisów, tj. 120 x 110 mm.

Section 8 – Documentation

8.1.6.9.2, Step 7 –  Wymagania dotyczące sposobu opisywania wielu opakowań zbiorczych (Overpack) w DGD zostały zmienione, z dodatkowym przykładem (Figure 8.1.Q);

8.2.1 – oświadczenie wymagane na lotniczym liście przewozowym, gdy towary niebezpieczne są przekazywane w DGD, zostało poprawione w celu dostosowania języka do stosowania dokumentacji elektronicznej, w przypadku gdy DGD nie jest „attached”, ale jest „associated”. Istnieje dwuletni okres przejściowy, w którym każde sformułowanie jest dopuszczalne.

Section 9 – Handling

9.1.9 – poprzedni zapis zalecający operatorom uwzględnienie transportu towarów niebezpiecznych jako części procesu oceny ryzyka bezpieczeństwa został zmieniony. Teraz jest to obowiązkowy wymóg;

9.6.4 – zniesiono wymaganie dostarczenia raportu o zdarzeniu niebezpiecznym z udziałem towarów niebezpiecznych do State of origin.

Section 10 – Radioactive Materials

Pomijam zmiany w IATA DGR 62nd dotyczące towarów radioaktywnych. Jeśli ktoś z Państwa pracuje z takimi towarami, zachęcam do samodzielnego zapoznania się z nimi na podstawie najnowszych przepisów.

Zmiany w IATA DGR. Podsumowanie

Powyższe zmiany w IATA DGR zostały opisane przeze mnie jedynie cząstkowo. To krótkie omówienie nie może zastąpić przestudiowania nowych przepisów przez personel pracujący z towarami niebezpiecznymi. Jednocześnie przypominam o konieczności szkolenie personelu zgodnie z IATA DGR 1.5.

Jeśli pracują Państwo sporadycznie z towarami niebezpiecznymi, które muszą być nadawane drogą powietrzną, zapraszam do współpracy. Chętnie zajmę się wsparciem w zakresie przygotowania towarów niebezpiecznych do takiej wysyłki. Przygotuję również niezbędną dokumentację (DGD).

 

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *