szkolenia stanowiskowe adr

Umowa ADR wymaga od uczestników przewozu towaru niebezpiecznych by ci byli przeszkoleni odpowiednio w stosunku do wykonywanych czynności. W przypadku kierowców sprawa jest prosta – muszą odbyć oni odpowiedni kurs, który kończy się wydaniem uprawnień. Ale szkolenia stanowiskowe ADR powinny objąć także innych pracowników.

Kogo dotyczą szkolenia stanowiskowe?

Przeszkolone powinny zostać wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie transportu towarów niebezpiecznych. Dotyczy to więc także magazynierów, pracowników biura przygotowujących odpowiednie dokumenty czy też osób prowadzących nadzór nad przewozem. Należy pamiętać także, że obowiązek ten dotyczy także firm, które zajmują się towarami nadawanymi na różnego rodzaju wyłączeniach, np. 1.1.3.6 lub LIMITED QUANTITY.

O potrzebie prowadzenia szkolenia stanowiskowego bardzo jasno mówi przepis 8.2.3 Umowy ADR:

„Osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do zakresu ich odpowiedzialności i obowiązków, zgodnie z przepisami działu 1.3. Niniejsze wymaganie dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie zgodnie z 8.2.1, zaangażowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.”

Do powyższej kwestii odnosi się także artykuł 14 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych:

„1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane w celu uwzględnienia zmian w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi osoba posiadająca świadectwo przeszkolenia doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, zwane dalej „świadectwem doradcy”, lub osoba posiadająca wiedzę i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia.

3. Osoba przeprowadzająca szkolenie potwierdza na piśmie przeszkolenie osób, o których mowa w ust. 1.”

Wymagania dotyczące szkolonych osób i charakterystyka szkolenia

Osoby biorące udział w szkoleniu muszą mieć ukończone 18 lat.

Umowa ADR wymaga, by szkolenie stanowiskowe ADR zostało podzielone na 3 części:

  • ogólną,
  • specjalistyczą,
  • z zakresu bezpieczeństwa.

Taka forma jest bardzo wygodna, ponieważ pozwala na dostosowanie treści szkolenia do charakterystyki przedsiębiorstwa. Pozwala to na jak najlepsze przygotowanie personelu do wydajnej i bezpiecznej pracy przy towarach niebezpiecznych.

Niedopełnienie obowiązku zapewnienia odpowiedniego szkolenia

W sytuacji, w której pracodawca nie zapewni wymaganego szkolenia swojemu personelowi, naraża się na karę w wysokości 2000 złotych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, podpunkt 5.5).

Kto może przeprowadzić szkolenie?

Prowadzeniem takich szkoleń zajmuje się doradca ADR wyznaczony przez przedsiębiorce. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie musi wyznaczać doradcy ADR (ponieważ np. korzysta z odpowiednich wyłączeń), najczęściej korzysta z usług doradcy ADR, który w takiej sytuacji zajmie się jedynie przeprowadzeniem wymaganego szkolenia.

Zajmuję się prowadzeniem takich szkoleń, także w formie online. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania indywidualnej oferty. Niemniej ceny za szkolenie stanowiskowe ADR zaczynają się już od 150 złotych za osobę. Szkolenie kończy się wystawieniem odpowiedniego poświadczenia w formie dokumentu. Na tę usługę wystawiam fakturę VAT 23%, a ponieważ szkolenie to bezpośrednio wiąże się z działalnością firmy, przedsiębiorca może zaliczyć je do kosztów prowadzenia działalności.

Doradca ADR nie jest jedyną osobą, która może prowadzić szkolenia stanowiskowe ADR. Gdy przeszkolimy już pracownika w danym zakresie, może on przeszkolić nowego pracownika w tym samym zakresie. Takie szkolenie także musimy poświadczyć odpowiednim dokumentem. W praktyce wygląda to tak, że pracownicy nie chcą szkolić kolejnych pracowników, uważając, że nie leży to w ich kompetencjach. Dodatkowo ich obawy zwiększa fakt, że takie szkolenie musieliby udokumentować swoim podpisem. Dlatego pracodawcy często decydują się na zlecanie następnych szkoleń także doradcy ADR.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *