sprawozdanie adr

Obowiązek składania sprawozdania rocznego ADR jest regulowany przez Ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych. Wzór takiego sprawozdania dostarcza Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania. Sprawozdanie roczne ADR jest proste w przygotowaniu, a jego złożenie, wbrew pozorom, nie musi oznaczać podstawy do przeprowadzenia kontroli.

Sprawozdanie roczne ADR. Wzór

Wspomniane wcześniej rozporządzenie ustanawia następujący wzór dla sprawozdania:

sprawozdanie roczne adr

Jest to część ogólna sprawozdania. Dodatkowo należy przygotować odpowiednią część dodatkową, właściwą dla rodzaju wykonywanego transportu. W naszym przypadku będzie to Część A dedykowana transportowi drogowemu:

sprawozdanie roczne adr część a

Kto musi złożyć sprawozdanie roczne ADR

Taki obowiązek dotyczy zarówno przewoźnika, jak i rozładowcy, załadowcy, a także rozlewającego (w przypadku cystern). Istnieją różne interpretacje dotyczące tego, czy należy składać sprawozdanie w przypadku korzystania z wyłączenia 1.1.3.6. Nieco więcej na ten temat piszę tutaj (wpis dotyczy przede wszystkim wyznaczenia doradcy ADR w przypadku wyłączenia 1.1.3.6 ale zwraca także uwagę na to, że zgodnie z oficjalną interpretacją ministerialną istnieje wymóg składania rocznego sprawozdania ADR w przypadku korzystania z wyłączenia 1.1.3.6).

Kto nie musi składać rocznego sprawozdania ADR

Wspomniane na samym początku wpisu Rozporządzenie informuje, że sprawozdanie nie obejmuje towarów niebezpiecznych:

  • których przewóz odbywał się w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zawartych w próżnych nieoczyszczonych: opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach,
  • w ilościach mniejszych niż określone odpowiednio w ADR, RID lub ADN.

Warto zwrócić uwagę na to, co wynika z z powyższych podpunktów jeśli chodzi o kwestię wyznaczenia doradcy ADR. Pomimo, że w pierwszym przypadku nie składa się sprawozdania, obowiązek wyznaczenia doradcy ADR pozostaje. W takiej sytuacji nie jest on regulowany Ustawą, a Umową ADR. Natomiast w trzecim przypadku nie ma obowiązku wyznaczenia doradcy ADR, ponieważ przewóz odbywa się w oparciu o konkretne wyłączenia (Limited Quantity oraz Excepted Quantity).

Co jest konieczne

Sprawozdanie jest przygotowywane przez doradcę ADR na podstawie dostarczonych mu informacji. Najważniejszym źródłem informacji są tutaj dokumenty przewozowe. Uczestnik przewozu tak czy inaczej ma obowiązek takie dokumenty przechowywać. Dobrze jest jednak przechowywać je w taki sposób, który umożliwi szybkie dostarczenie ich doradcy. Najlepiej wraz z końcem roku.

Do kiedy jest czas na złożenie sprawozdania ADR

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych jasno określa:

„Art. 16. 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany:

1) wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:

a) wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,

(…)

2) przechowywać drugi egzemplarz rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.”

Co grozi za brak sprawozdania

Tę kwestię również reguluje ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Nieprzesłanie sprawozdania w ustawowo określonym terminie (tak jak wskazano powyżej), wiąże się z następującymi karami, jeśli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania:

  • nie upłynęło 14 dni – 200 złotych;
  • upłynęło co najmniej 14 dni – 2000 złotych;
  • upłynęły co najmniej 3 miesiące – 5000 złotych.

Doradcy zazwyczaj rzetelnie informują ile potrzebują czasu na przygotowanie sprawozdania. Toteż warto współpracować z nimi w tym zakresie. Przesłanie koniecznych informacji w ostatniej chwili (np. na dwa tygodnie przed ostatecznym terminem) może wiązać się z opóźnieniem. Należy wziąć pod uwagę to, że doradca zazwyczaj musi przygotować więcej takich sprawozdań, a termin dla każdego jest taki sam. Dlatego najlepszą praktyką jest przygotowywanie niezbędnych dokumentów już pod koniec roku.

Czy sprawozdanie stanowi podstawę do kontroli

Nie. Celem tworzenia sprawozdań jest prawdopodobnie zbieranie informacji o podmiotach, które zajmują się towarami niebezpiecznymi. Dlatego większość doradców postrzega takie sprawozdanie jako świadectwo tego, że dany podmiot korzysta z usług doradcy. I to wszystko.

W ramach świadczonych przeze mnie usług zajmuję się także przygotowywaniem sprawozdań rocznych. W niektórych przypadkach wliczam koszt przygotowania sprawozdania w koszt doradztwa. Zapraszam do zapoznania się z ofertą.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *