itd

Naruszenia ADR to nie tylko kary pieniężne ale też ryzyko utraty dobrej reputacji. To w konsekwencji może rzutować na utratę zezwolenia wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Tą kwestię poruszę w oddzielnym wpisie. Tutaj chciałbym tylko zwrócić uwagę na kilka najczęstszych i najpokaźniejszych kar. Jednocześnie odsyłam do źródła, którym jest ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (taryfikator znajduje się na końcu w Załączniku nr 1).

Najczęściej spotykane naruszenia:

  • Przewóz towaru niebezpiecznego z dokumentem przewozowym, w którym nie są zawarte: numer UN lub grupa pakowania (o ile została przyporządkowana) lub prawidłowa nazwa przewozowa towaru niebezpiecznego. – 500 PLN
  • Niewyposażenie załogi pojazdu w wymagane instrukcje pisemne. – 500 PLN
  • Zapakowanie towaru niebezpiecznego niezgodnie z obowiązującymi instrukcjami dotyczącymi pakowania. – 2000 PLN
  • Przewóz towaru niebezpiecznego nieoznakowanym pojazdem (brak wymaganych tablic, nalepek, znaków i napisów). – 2000 PLN
  • Zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego bez wymaganego oznakowania sztuk przesyłki lub opakowania zbiorczego albo w nieprawidłowo oznakowanych sztukach przesyłki lub opakowaniach zbiorczych – dla każdego numeru UN. – 800 PLN
  • Nieuzasadnione oznakowanie środka transportu tablicami barwy pomarańczowej lub nalepkami ostrzegawczymi. – 500 PLN
  • Nieprzeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych lub wykonujących te czynności na jego rzecz. – 2000 PLN

Najwyższe przewidziane kary:

  • Napełnienie towarem niebezpiecznym, którego przewóz jest zakazany, lub nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego, którego przewóz jest zakazany. – 10000 PLN
  • Napełnienie towarem niebezpiecznym w sposób niepozwalający na jego identyfikację lub nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w sposób niepozwalający na jego identyfikację. – 8000 PLN

Pozostałe naruszenia

Powyżej wymieniłem zaledwie 9 z 58 naruszeń wymienionych we wspomnianym wcześniej załączniku. Warto zapoznać się z tym dokumentem, ponieważ na kilku stronach zwięźle zwraca uwagę na najpoważniejsze zagrożenia związane z przewozem ADR. Nie można traktować go jako kompendium wiedzy, ale swobodnie można patrzeć na niego jako na przypomnienie. Istotą jest to, że za każdym naruszeniem kryje się konkretne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia załogi pojazdu. Zagrożeni są także inni uczestnicy przewozu oraz ruchu drogowego.

Ustawa przewiduje również karę za niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Kara wynosi 5000 złotych. Zdarza się także, że przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność finansową za niedostarczenie rocznego sprawozdania w wyznaczonym czasie, o czym pisałem tutaj.

Oczywiście kary finansowe za naruszenia ADR nie powinny stanowić głównej motywacji do stosowania przepisów. Ponieważ jednak ustawodawca przewidział takie kary, warto zapoznać się z nimi choćby pobieżnie. Zyskamy świadomość tego, co może czekać nas w określonych przypadkach. Świadcząc swoje usługi doradztwa regularnie zwracam uwagę przedsiębiorcom na zagrożenia wynikające z określonych naruszeń. Wraz z wyznaczonym personelem zawsze dążymy do tego, żeby maksymalnie ułatwić działalność przedsiębiorstwa w zakresie ADR. Jednocześnie podnosimy bezpieczeństwo.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *