Jakie zmiany w Umowie ADR 2021-2023?

W tym wpisie

Pomiędzy następnymi edycjami Umowy ADR zawsze występuje półroczny okres przejściowy. Oznacza to, że nawet jeśli zmiany w Umowie ADR 2021-2023 będą obejmować naszą działalność, mamy czas na zastosowanie ich do 30 czerwca. Warto jednak nie zostawiać żadnych zmian na ostatnią chwilę. W razie komplikacji w ich wprowadzaniu, możemy narazić się chociażby na niepotrzebne koszty wynikające z potencjalnych kar. Ten okres przejściowy jest ukłonem w stronę przemysłu. Jednak pomimo tego, że data 30 czerwca jest terminem ostatecznym, przepisy nowej Umowy ADR obowiązują już teraz.

Ponieważ na dzień publikacji tego wpisu nowa Umowa ADR dostępna była tylko w języku angielskim, odnosiliśmy się do jej tekstu (dostępnego tutaj). W międzyczasie Ministerstwo opublikowało oficjalny tekst nowej Umowy w języku polskim. Poniższe fragmenty są przetłumaczone przeze mnie, a ich ostateczne brzmienie może się nieznacznie różnić.

Możesz pobrać Umowę ADR w formacie PDF za darmo

Po kliknięciu na poniższy link zostaniesz poproszony o podanie adresu email, następnie rozpocznie się pobieranie Umowy ADR. Pobieranie jest darmowe.

Chociaż poniższa lista zawiera zmiany w Umowie ADR 2021-2023, nie ma na celu ich szczegółowego omówienia. Dlatego nie wymienia ich wszystkich. Wskazuje raczej na najistotniejsze z nich (moim zdaniem). Jeśli któraś z poniższych zmian dotyczy Państwa, być może pojawią się pytania. Jeśli tak, zapraszam do kontaktu. Chętnie pomogę we wprowadzeniu niezbędnych zmian.

Najważniejsze zmiany w Umowie ADR 2021-2023

Pojawiają się tylko 4 nowe numery UN:

 • UN0511 – DETONATORY, ELEKTRONICZNE
 • UN0512 – DETONATORY, ELEKTRONICZNE
 • UN0513 – DETONATORY, ELEKTRONICZNE
 • UN3549 – ODPADY MEDYCZNE, KATEGOTRIA A, ODDZIAŁUJĄCE NA LUDZI, stałe lub ODPADY MEDYCZNE< KATEGORIA A, ODDZIAŁUJĄCE WYŁĄCZNIE NA ZWIERZĘTA, stałe.

Dla porównania, w poprzedniej nowelizacji pojawiło się kilkanaście nowych numerów UN.

Część 1

 • 1.1.3.6.2 – „i 0500” zastępuje się „0500, 0512 i 0513”,
 • dwa nowe numery UN (klasy 1) objęte wyłączeniem 1.1.3.6,
 • 1.1.3.6.3 – w tabeli, przy kategorii transportowej 0, dodano numer UN 3549,
 • 1.1.3.7 – podpunkt b), zwolnienia związana z transportem urządzenie magazynujących i wytwarzających energię elektryczną znajdujących sięw urządzeniach do ich pracy podczas transportu. Dodano: „z wyjątkiem sprzętu takiego jak rejestratory danych i urządzenia do śledzenia ładunku przymocowane do lub umieszczone w paczkach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach lub przedziałach ładunkowych, które podlegają jedynie wymaganiom podanym w 5.5.4”.

Rozdział pierwszy dodaje dwie nowe definicje:

 • dawka,
 • przepisy IAEA dotyczące bezpiecznego transportu materiałów promieniotwórczych.

Następujące definicje uległy zmianie:

 • Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu;
 • Temperatura samoprzyspieszającej się polimeryzacji;
 • Wskaźnik transportowy;
 • Użytkownik kontenera-cysterny / cysterny przenośnej.

Usunięto definicję Poziomu promieniowania.

 • 1.8.5 – Raport wypadkowy dotyczy także rozładowcy.
 • 1.10.3.1.2 – Pojawia się nowy wpis dotyczący towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka.

UWAGA! O tym, kiedy należy sporządzić raport powypadkowy, pisałem tutaj.

Część 2

 • 2.1.3.4.3 – artykuły używane, np. transformatory i kondensatory, zawierające roztwór lub mieszaninę wymienioną w 2.1.3.4.2, należy zawsze klasyfikować do tej samej pozycji w klasie 9, pod warunkiem, że: Nie zawierają żadnych dodatkowych niebezpiecznych składników, innych niż polifluorowcowane dibenzodioksyny i dibenzofurany klasy 6.1 lub elementy III grupy pakowania w klasie 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 lub 8; orazNie mają właściwości niebezpiecznych, jak wskazano w 2.1.3.5.3 (a) do (g) oraz (i).
 • 2.2.62.1.3 – zmieniono definicję Odpadów medycznych lub klinicznych;
 • 2.2.62.1.11.1 – Odpady medyczne lub kliniczne zawierające:Substancje zakaźne kategorii A, powinny być przypisane odpowiednio do UN2814, UN2900 lub UN3549. Stałe odpady medyczne zawierające substancje zakaźne kategorii A, powstałe w wyniku leczenia ludzi lub zwierząt weterynaryjnych, mogą być przypisane do UN3549. Pozycja UN3549 nie może być stosowana do odpadów z badań biologicznych lub odpadów płynnych;Substancje zakaźne kategorii B należy przypisać do UN3291.

  UWAGA 1: prawidłowa nazwa przewozowa UN3549 to:

  „ODPADY MEDYCZNE KATEGORII A ODDZIAŁUJĄCE NA LUDZI, stałe”.

  Lub

  „ODPADY MEDYCZNE KATEGORII A, ODDZIAŁUJĄCE WYŁĄCZNIE NA ZWIERZĘTA, stałe”.

Część 3

 • 3.1.2.8.1.4 – wyłącznie w przypadku UN3077 i UN3082 nazwa techniczna może być nazwą przedstawioną wielkimi literami w kolumnie 2 tabeli A w dziale 3.2, pod warunkiem, że nazwa ta nie zawiera „N.O.S” i nie ma przypisanego przepisu specjalnego 274. Należy zastosować nazwę, która najlepiej opisuje substancję lub mieszaninę, npUN 3082, MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. (FARBA).

  UN 3082, MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. (PRODUKTY PERFUMERYJNE).

 • zaktualizowano Tabelę A o nowe numery UN (wymienione wcześniej).

Zmieniono brzmienie niektórych przepisów szczególnych:

 • 188 – podpunkt (g) i (h);
 • 301;
 • 309;
 • 310;
 • 327;
 • 360;
 • 363 – podpunkt (l);
 • 370;
 • 376 – zmieniono brzmienie UWAGI;
 • 377;
 • 386;
 • 388;
 • 390;
 • 393 – nowy;
 • 394 – nowy;
 • 395 – nowy;
 • 556;
 • 653;
 • 654;
 • 658;
 • 660 – usunięto;
 • 661 – usunięto;
 • 667;
 • 671;
 • 672;
 • 675 – nowy.

Część 4

 • usunięto P801A oraz zmieniona P801.
 • dla sztywnych opakowań zewnętrznych, drewnianych skrzyń lub palet. Dodano: „Akumulatory nie powinny przeciekać w normalnych warunkach przewozu lub należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające wyciekowi elektrolitu z opakowania (np. Indywidualne pakowanie akumulatorów lub inne równie skuteczne metody).”
 • pojemników ze stali nierdzewnej lub plastiku także wolno używać do transportu zużytych baterii. Dodano: „Należy podjąć środki w celu zapewnienia, że ​​napełnione pojemniki nie utracą swojej zawartości.”
 • 4.1.4.1 – P903, obszerna zmiana.

Część 5

 • 5.2.1.1 – dokonano nieznacznych poprawek.
 • 5.2.1.7.6 – na końcu dodano zdanie: „Wszelkie znaki na sztuce przesyłki wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w 5.2.1.7.4 (a) i (b) i 5.2.1.7.5 (c)) odnoszące się do rodzaju sztuki przesyłki, które nie dotyczą numeru UN i prawidłowej nazwy przewozowej przypisanej przesyłce powinny zostać usunięte lub zakryte. ”
 • zmieniono wielkość znaku 5.2.1.9.2 z 120×110 mm, na 100×100 mm, oraz uaktualniono inne treści, by odpowiadały tej zmianie.
 • 5.4.1.1.1 – podpunkt (k), skrócono.
 • 5.5.3.4.1 – na początku pierwszego zdania słowa „Opakowania” zastąpiono słowami: „Opakowania zawierające suchy lód (UN 1845) jako przesyłka powinny być oznaczone jako„ DWUTLENEK WĘGLA, STAŁY ”lub„ SUCHY LÓD ”; pakiety ”.

Dodano nowy podrozdział:

5.5.4 Towary niebezpieczne zawarte w sprzęcie będącym w użyciu lub przeznaczonym do użycia podczas przewozu, przymocowane lub umieszczone w opakowaniach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach lub przedziałach ładunkowych.

5.5.4.1 Towary niebezpieczne (np. baterie litowe, wkłady do ogniw paliwowych) zawarte w sprzęcie, takim jak rejestratory danych i urządzenia do śledzenia ładunku, przymocowane lub umieszczone w paczkach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach lub ładowniach nie podlegają żadnym innym przepisom ADR niż:

(a) sprzęt powinien być używany lub przeznaczony do użytku podczas przewozu;

(b) zawarte w nich towary niebezpieczne (np. baterie litowe, wkłady do ogniw paliwowych) powinny spełniać obowiązujące wymagania konstrukcyjne i badawcze określone w ADR; i

(c) wyposażenie powinno wytrzymywać wstrząsy i obciążenia normalnie występujące podczas przewozu.

5.5.4.2 Jeżeli takie wyposażenie zawierające towary niebezpieczne jest przewożone jako przesyłka, to należy zastosować odpowiednią pozycję z tabeli A w dziale 3.2 i zastosowanie mają wszystkie mające zastosowanie przepisy ADR. ”

Część 6

Doradztwo ADR

Dowiedz się więcej
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości co do swojej sytuacji zadzwoń lub napisz, a my pomożemy to ustalić
Czytaj

Przepisy tej części są stosowane w praktyce przez stosunkowo niewielką liczbę osób. Dlatego pominę wypunktowanie ich. Osoby, których dotyczy szczególnie ta część Umowy ADR, zapraszam do kontaktu.

Część 7

CV36 otrzymał następujące brzmienie:

„Jeżeli nie jest to wykonalne, a sztuki przesyłki przewożone są w innych zamkniętych pojazdach lub kontenerach, należy uniemożliwić wymianę gazową między przedziałem ładunkowym a kabiną kierowcy, a drzwi ładunkowe pojazdów lub kontenerów powinny być oznakowane następującymi literami nie mniejszymi niż 25 mm: (…)”

Część 8

 • 8.5, S1 (6) – W drugim akapicie listy wyrazy „substancje i przedmioty podlegają ciągłemu nadzorowi w celu zapobieżenia” zostały zastąpione wyrazami „substancje i przedmioty podlegające przepisom punktu 1.10.3, podlegają nadzorowi zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. zaplanować w 1.10.3.2 przez cały czas, aby zapobiec”,
 • 8.5, S16 – Akapit drugi został zastąpiony przez: „Ponadto pojazdy przewożące więcej niż 500 kg tych materiałów powinny, z zastrzeżeniem postanowień podanych w 1.10.3, być przez cały czas nadzorowane zgodnie z planem ochrony podanym w 1.10.3.2, aby zapobiec wszelkim złośliwym działaniom i ostrzegać kierowcę i właściwe władze w przypadku utraty lub pożaru.” (O tej zmianie więcej tutaj),
 • 8.5, S21 – Usunięto zdanie drugie, a po akapitach dodano nowy akapit w brzmieniu: „Ponadto towary te, z zastrzeżeniem postanowień punktu 1.10.3, podlegają dozorowi zgodnie z planem bezpieczeństwa podanym w 1.10. .3.2 zawsze, aby zapobiec wszelkim czynom złośliwym oraz ostrzegać kierowcę i właściwe władze w przypadku utraty lub pożaru.”.

Część 9

 • 9.1.3.4 – Po pierwszym akapicie dodano nowy akapit w brzmieniu: „Pojazd nie może być używany do przewozu towarów niebezpiecznych po nominalnej dacie wygaśnięcia, dopóki nie będzie miał ważnego świadectwa dopuszczenia”.

Podsumowanie

Wygląda na to, że w związku z pandemią COVID-19 zmiany w Umowie ADR 2021-2023 nie są tak znaczące i obszerne, jak mogłyby być. Powyższa lista nie obejmuje żadnych zmian dotyczących klasy 7, a są one stosunkowo duże. Dlatego jeśli mają Państwo do czynienia z towarami radioaktywnymi, trzeba będzie poświęcić tym zmianom szczególną uwagę.

Nowelizacja przepisów ADR powinna być także impulsem do przeprowadzenia w firmie okresowych szkoleń stanowiskowych.

Myślę też, że to dobra okazja do przypomnienia, że te zmiany w Umowie ADR 2021-2023 są wstępem do następnych. Chodzi o obowiązek wyznaczenia doradcy ADR przez przedsiębiorstwa, które występują jedynie jako nadawca. Przepis przejściowy 1.6.1.44 daje na to czas do 31 grudnia 2022 r. Zmiana ta może mieć wpływ szczególnie na te przedsiębiorstwa, które z różnych powodów występują na dokumentach transportowych jako nadawca towarów niebezpiecznych. Jednakże koszt doradztwa ADR nie jest wysoki. Zapraszam do zapoznania się z naszym cennikiem usług.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Sklep

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź